Kas tad īsti ir Linux?

T�tad,pamat�,Linux ir br�vi izplat�ma oper�t�jsist�ma,kurai nav nepiecie�amas Licences .Linux tiek izplat�ts uz GPL licences pamata.Linux pamatuzb�ve no lietot�ja viedok�a nedaudz atg�dina MS DOS un Windows 3.1 / 3.11 savienojumu, t�d� zi��,ka,GUI nav neat�emama sist�mas sast�vda�a,bet gan,vajadz�bas gad�jum� vienk�r�i tiek palaista no komandrindas (CLI). GUI darb�bas nodro�in��anai Linuks� ir X-Window sist�ma.


  - non blanking space
Linux.org.ru
Slackware ru
Linux.ru
Linux.lv
linuxrsp.ru
Linuxnews
doclink docref tumshzils